Main Page

From Wiktionary

पाली भाषा विकिशब्दकोषो (Pali Bhasa Wiktionary)

सागत:! विकिकोष (निखिलकोष - आङ्गलभाषा: Wikipedia)| इमम् सद्दकोसो समानकिक्को होति, अबद्ध निखिलकोस करेतु। विखिसद्दकोसो इमस्स विखि-निखिलकोसस्स (http://pi.wiktionary.org) अक्खरपदिको सहायो। तुवम्पि इमस्मि सद्दकोसे वत्थुनि लिखेय्य! उपकारो इमम् निखिलकोसम् आरद्धकतो फुस्समासे १६, २५४९।

For more information go to the main website